Περί του Μεγάλου Αγιασμού της 5 ης και της 6 ης Ιανουαρίου