ΜόΝο Μη γίΝουΜε αΜΝοί !

(Σε συνέχεια της συλλογής μου "Συμπλέγματα, ήχοι και στίχοι" -Μελβούρνη, 1996- ακολουθεί το κάτωθι με παρόμοια τεχνοτροπία)

ΜείΝαΜε έΝα ΜήΝα ΜοΝήρεις
και δε ΜοΝιάσαΜε
ούτε Με τη ΜοΝαξιά Μας!

Μα για τους ΜοΝίΜως ΜοΝαχούς
καΜΜία ΜΝεία!;
ΜΝήσθητί Μου Κύριε!
Για τέτοια υποΜοΝή καΜαρώΝουΜε;

ΕίπαΜε: τρέξιΜο κατά Μόνας...!
Έτσι Με Μιας τα βάψαΜε Μαύρα;
Χωρίς επαΝαστάσεις
προς όποιες τυραΝΝίες
δεΝ θα 'χουΜε αΝαστάσεις!

ΟικοΝοΜία δυΝάμεωΝ
κι υποΜοΝή
Μιας κι ο ΜαραθώΝιος
του ΝοεΜρίου δεΝ είΝαι Μακριά!

Κι όσοι βγήκαΝ στους δρόΜους
από ΜΝησικακία
προς τους αθλούΜενους
έΜειΝαΝ Με το ΜέΝος αΜΝηΜόΝευτων αΝτάρτικωΝ
και ΜοΝίΜωΝ ΜΝηΜοΝίωΝ....

Κι όταΝ τα σύΝΝεφα
φύγουΝ παΝτελώς
Να δούΜε ποιοι θ' αΝτέξουΝ
τοΝ καύσωΝα!

ΔεΝ θα ψήσωΜεΝ αΜΝούς,
δεΝ θα τσουγκρίσωΜεΝ ωά,
Μα το "Χριστός αΝέστη" θ' ακουσθεί
πέρα ως πέρα στα βουΝά!

Μα το θέΜα είΝαι...
Μη γίΝουΜε αΜΝοί του ΜέλλοΝτος....

Γιάννης Κούρος
Link: www.yianniskouros.gr