Β'. Η εξέλιξη των ιερατικών αμφίων. Συμβολικές και πρακτικές προσεγγίσεις. (Δ' μέρος)